REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO CHILLIPIZZA.PL

§1
Postanowienia ogólne

Regulamin określa warunki i zasady świadczenia usług drogą elektroniczną za pomocą serwisu www i aplikacji.
Usługodawcą świadczącym Usługi w ramach serwisu www jest Usługodawca tj. GASTRO STREFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001069751, NIP: 5421671071, REGON: 050444991, miejsce wykonywania działalności oraz adres doręczeń: ul. Kilińskiego 9A/4, 15-089 Białystok
Dane teleadresowe Usługodawcy, umożliwiające kontakt z Usługodawcą:
adres pocztowy: ul. Kilińskiego 9A/4, 15-089 Białystok;
adres poczty elektronicznej: centrala@gastrostrefa.pl.
Do skutecznego złożenia zamówienia w Serwisie niezbędne jest urządzenie umożliwiające przeglądanie stron internetowych, a także klawiatura lub inne urządzenie umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych.
Ceny wszystkich widocznych na stronach Serwisu towarów są cenami brutto (zawierającą podatek VAT) oraz są wyrażone w złotych polskich. Odstępstwa od zasady waluty polskiej są wyraźnie zaznaczone. Niniejszy Regulamin jest regulaminem w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

§2
Definicje

Konto – konto Użytkownika, stanowiące zbiór danych i uprawnień w systemie informatycznym Usługodawcy dostępnych dla Użytkownika, tworzony po rejestracji Użytkownika;
Serwis – serwis dostępny pod adresem www.chillipizza.pl;
Aplikacja – aplikacja na urządzenia mobilne udostępniona nieodpłatnie przez Usługodawcę;
Użytkownik – osoba fizyczna korzystająca z usług zgodnie z niniejszym regulaminem;
Formularz zamówienia – formularz dostępny na stronie internetowej oraz aplikacji chillipizza.pl umożliwiający złożenie zamówienia;
Zamówienie – składane przez Użytkownika za pomocą Serwisu lub Aplikacji zamówienie środków spożywczych, napojów lub innych artykułów z menu Usługodawcy, określonego na stronie www.chillipizza.pl, przeznaczone do bieżącego spożycia w gospodarstwie domowym, realizowane do miejsca wskazanego przez Użytkownika;
Usługa Elektroniczna – usługa w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2017.1219 t.j. ze zm.), świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz klienta za pośrednictwem Serwisu.

§ 3
Informacje podstawowe i techniczne

Warunkiem technicznym korzystania ze Serwisu i Aplikacji jest posiadanie przez Użytkownika komputera lub innych urządzeń umożliwiających przeglądanie sieci Internet, odpowiedniego oprogramowania (w tym przeglądarki internetowej) oraz dostępu do Internetu.
Obowiązuje zakaz dostarczania przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym.
Korzystanie ze Serwisu może się wiązać z zagrożeniami typowymi dla korzystania z Internetu, typu spam, wirusy, ataki hakerskie. Usługodawca podejmuje działania celem przeciwdziałania tym zagrożeniom. Usługodawca wskazuje, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania lub modyfikowania danych klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia, w tym programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet.

§4
Sprzedaż

Serwis chillipizza.pl prowadzi sprzedaż detaliczną Produktów za pośrednictwem sieci Internet, na terenie Białegostoku oraz Suwałk.
Informacje o możliwości realizacji dostawy pod wskazany przez Użytkownika adres dostępne są w Serwisie i Aplikacji. Sprawdzenie możliwości realizacji Zamówienia następuje automatycznie. W wypadku braku możliwości realizacji Zamówienia dla wpisanego adresu Użytkownik zostanie o tym fakcie poinformowany.
Produkty oferowane w Serwisie stanowią produkty przygotowane na Zamówienie Klienta.
Cena produktu uwidoczniona w Serwisie podana jest w złotych polskich (PLN) i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT. Cena nie zawiera kosztów dostawy oraz kosztów opakowań.
Zamówienia mogą składać zarówno Użytkownicy posiadający Konto, jak i nieposiadający konta poprzez:
witrynę internetową oraz Aplikację za pomocą Formularza Zamówień – zgodnie z aktualnym harmonogramem pracy lokali zamieszczonym w Serwisie;
telefonicznie pod numerami: 730 555 777, 85 66 22 444;
W celu złożenia Zamówienia w sposób określony w 10 niniejszego paragrafu, Użytkownik jest zobowiązany do podania adresu e-mail oraz numeru telefonu.
Warunkiem złożenia zamówienia w Serwisie przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia.
Serwis realizuje Zamówienia zgodnie z aktualnym harmonogramem pracy lokali zamieszczonym w Serwisie – zakładka lokale.
Umowa może być prawidłowo wykonana przez Usługodawcę wyłącznie pod warunkiem podania przez Użytkownika prawidłowych i pełnych danych kontaktowych i adresowych podczas składania Zamówienia. Użytkownik jest zobowiązany do natychmiastowego zgłoszenia wszelkich nieścisłości danych, w szczególności adresu dostawy, numeru telefonu czy formy płatności, które zostały przekazane Usługodawcy.
W celu złożenia przez Użytkownika za pośrednictwem Serwisu, Użytkownik powinien:
zalogować się do Serwisu lub Aplikacji przy użyciu przypisanego mu loginu i hasła;
wybrać typ Zamówienia;
wpisać adres dostawy;
wybrać zamawiane produkty, ilość sztuk, wielkość oraz ewentualnie dokonać modyfikacji danego produktu, o ile jest to możliwe w przypadku danego produkty;
dokonać wyboru metody płatności;
zaakceptować zamówienie za pomocą przycisku „Zamawiam i płacę”.
Po wykonaniu powyższych kroków Zamówienie zostaje przyjęte do realizacji.
Usługodawca zastrzega sobie prawo do telefonicznego potwierdzenia faktu złożenia Zamówienia przy pomocy numeru telefonu podanego przez Użytkownika przy składaniu Zamówienia lub przy zakładaniu Konta.
Użytkownik może wybrać formę płatności:
zapłata za pośrednictwem systemu płatności PayU S.A. Po złożeniu Zamówienia Użytkownik powinien dokonać zapłaty za pośrednictwem systemu PayU S.A. Realizacja Zamówienia następuje po zaksięgowaniu wpłaty Użytkownika w systemie płatności PayU S.A.;
zapłata przy osobistym odbiorze Zamówienia (gotówka lub płatność kartą) – Klient uiszcza należność bezpośrednio przy osobistym odbiorze we wskazanej przez siebie restauracji Usługodawcy. Realizacja zamówienia następuje po przyjęciu Zamówienia,
zapłata przy odbiorze Towaru (za pobraniem) – Klient uiszcza należność bezpośrednio przy odbiorze Towaru u przewoźnika. Realizacja zamówienia następuje po przyjęciu Zamówienia;

§5
Rejestracja konta

Rejestracja Konta na stronie internetowej Serwisu jest bezpłatna i wymaga następujących działań: Klient powinien wypełnić formularz rejestracji podając określone dane i składając oświadczenia w sprawie akceptacji Regulaminu, przetwarzania danych osobowych, przekazywania informacji handlowych. Na adres poczty elektronicznej Użytkownika podany przez niego w procesie rejestracji Konta przesłany zostanie link umożliwiający weryfikację Konta. Logowanie do Konta polega na podaniu loginu oraz hasła ustalonych przez Użytkownika. Hasło jest poufne i nie powinno być nikomu udostępniane.
Konto umożliwia Użytkownikowi wprowadzenie lub modyfikację danych, dokonywanie lub sprawdzanie Zamówień oraz przeglądanie historii Zamówień, przechowywanie adresów Zamówienia, składanie reklamacji, przechowywanie danych niezbędnych do wystawienia faktury VAT;
Usługa Elektroniczna otwarcia i prowadzenia Konta świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.
Użytkownik może w każdym czasie zrezygnować z Konta w Serwisie poprzez przesłanie odpowiedniego żądania do Sprzedawcy drogą elektroniczną na adres e-mail: centrala@gastrostrefa.pl lub poprzez wybranie odpowiedniej funkcji w Serwisie.

§6
Reklamacje dotyczące Zamówień

Usługodawca ma obowiązek realizacji Zamówień bez wad. Usługodawca odpowiada wobec Użytkownika z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.
Reklamacje dotyczące Zamówień mogą być zgłaszane:
za pomocą Aplikacji;
za pomocą Serwisu;
telefonicznie, na numer telefonu podany na stronie www.chillipizza.pl;
na piśmie, na adres Usługodawcy: ul. Kilińskiego 9A lok. 4, 15-089 Białystok;
Reklamacja powinna co najmniej zawierać dane osoby składającej reklamację (imię i nazwisko, adres korespondencyjny, lub adres e-mail i numer telefonu kontaktowego); wskazanie zamówienia i daty realizacji, przyczyny reklamacji i treść żądania.
Reklamacje rozpatrywane będą przez Usługodawcę w terminie 14 dni od ich otrzymania.
O sposobie rozpatrzenia reklamacji Usługodawca powiadomi osobę składającą reklamację w sposób wskazany w reklamacji lub w sposób zwyczajowo przyjęty.
Reklamacje dotyczące wad fizycznych lub prawnych produktów objętych Zamówieniem załatwiane są zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego o rękojmi za wady.
Jeżeli Użytkownik będący konsumentem na podstawie przepisów o rękojmi za wady zażąda wymiany produktów objętych Zamówieniem lub usunięcia wady albo złoży oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Usługodawca nie ustosunkuje się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że Usługodawca uznał to żądanie za uzasadnione
Użytkownik będący Konsumentem, który chce uzyskać pomoc przy załatwieniu reklamacji, może zwrócić się do miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów, świadczącego bezpłatną pomoc i poradnictwo w zakresie ochrony interesów Konsumentów.

§ 7
Reklamacje dotyczące Usług Elektronicznych

Reklamacje dotyczące Usług można zgłaszać:
na adres poczty elektronicznej Usługodawcy centrala@gastrostrefa.pl;
listownie na adres Usługodawcy ul. Kilińskiego 9A lok. 4, 15-089 Białystok;
Reklamacja powinna zawierać co najmniej imię i nazwisko osoby składającej reklamację, sposób kontaktu oraz treść żądania.
Reklamacje są rozpatrywane w terminie 14 dni, a o sposobie rozstrzygnięcia reklamacji osoba składająca zostana poinformowana w wybrany przez siebie sposób lub inny, zwyczajowo przyjęty.

§8
Odstąpienie od umowy

Użytkownik będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie reklamacji w formie wiadomości e-mail na adres centrala@gastrostrefa.pl.
W razie odstąpienia od Umowy, umowa sprzedaży jest uważana za niezawartą.
Usługodawca dokona zwrotu wartości Produktu wraz z kosztami jego dostawy przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Użytkownik, chyba że Użytkownik wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
Termin czternastodniowy, w którym Użytkownik może odstąpić od umowy, liczy się od dnia, w którym Użytkownik objął Produkt w posiadanie, a w przypadku usługi od dnia zawarcia Umowy.
Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Użytkownikowi w wypadku Umowy Sprzedaży:
której przedmiotem świadczenia jest usługa, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Użytkownika, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy,
w której przedmiotem świadczenia jest produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca termin przydatności do użycia.

§9
Ochrona danych osobowych

1. ADMINISTRATOR DANYCH
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gastro Strefa Sp. z o.o.  ul. Kilińskiego 9A/4, 15-089 Białystok;
2. KONTAKT Z ADMINISTRATOREM
Może się Państwo z nami skontaktować w następujący sposób:
poprzez e-mail centrala@gastrostrefa.pl
listownie na adres ul. Kilińskiego 9A/4, 15-089 Białystok;
3. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych – Andrzeja Bołtryka z którym mogą państwo skontaktować się w sprawach dotyczących danych osobowych w następujący sposób:
mailowo pod adresem IOD@adwokat-boltryk.pl;
4. CELE PRZETWARZANIA
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą następujących celach:
realizacji umowy, gdzie podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. B RODO;
realizacji ciążących na Administratorze obowiązków, gdzie podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. C RODO dotyczący:
– wystawiania i przechowywania faktur, paragonów oraz dokumentów księgowych;
– udzielanie odpowiedzi na reklamacje w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa;
realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora, gdzie podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. F RODO dotyczący m.in.: ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
subskrypcji do newslettera oraz prowadzenia konta w Serwisie, gdzie podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. A RODO – zgoda osoby;
5. PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH
Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora:
– dostępu do danych osobowych;
– prawo do ich sprostowania,
– usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania,
– prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
Ma Pani/Pan również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
W przypadku przetwarzania na podstawie zgody ma Pan/Pani prawo do jej cofnięcia w każdym czasie.
6. CZAS PRZETWARZANIA
Państwa dane osobowe przechowywane będą w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez Administratora.
Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową przez ustalony na podstawie przepisów szczególnych okres przedawnienia roszczeń oraz dodatkowy rok na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatnim roku i problemów z doręczeniem, liczony od końca roku w którym umowa wygasła dla określenia jednej daty usunięcia danych dla umów kończących się w danym roku.
7. PRZEKAZYWANIE DANYCH
1. Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa, Państwa dane mogą zostać ujawnione osobom upoważnionym przez Administratora z uwagi na konieczność zapewnienia nam odpowiedniej organizacji np. w zakresie infrastruktury informatycznej czy bieżących sprawach dotyczących naszej działalności, jako przedsiębiorcy. Twoje dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom podmiotów:
dostawcom usług zaopatrujących Administratora w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne;
dostawcom usług prawnych i doradczych wspierających Administratora w dochodzeniu należnych roszczeń;
podmioty uczestniczące w realizacji zlecenia;
biuro rachunkowe;
2. Państwa dane mogą być również przekazane innym podmiotom na podstawie przepisów prawa.
3. Nie przekazujemy Państwa danych poza teren Unii Europejskiej.
8. DOBROWOLNOŚĆ PODANIA DANYCH
Podanie danych jest dobrowolne, jednak w przypadku ich braku nie będziemy mogli zawrzeć umowy i jej realizować.

§10
Pozostałe informacje

Regulamin jest udostępniany nieodpłatnie do pobrania w wersji elektronicznej, w formacie PDF pod adresem www.gastrostrefa.pl w celu umożliwienia Użytkownikom jego przechowywania i odtwarzania w zwykłym toku czynności.
Usługodawca informuje, iż w związku ze świadczeniem Usług:
nie stosuje kodeksów etycznych w rozumieniu 661 § 2 pkt 6 Kodeksu cywilnego ani kodeksu dobrych praktyk w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym;
nie pobiera od Użytkowników kaucji ani nie żąda udzielenia innych gwarancji finansowych;
nie udziela gwarancji i nie oferuje usług posprzedażowych;
nie stosuje technicznych środków ochrony przed kopiowaniem lub udostępnianiem do treści bez zezwolenia Usługodawcy;
Niniejszy Regulamin może być zmieniony z ważnych powodów takich jak:
zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
wprowadzenie nowych funkcjonalności Serwisu lub Aplikacji;
usunięcie wątpliwości interpretacyjnych lub niejasności;
W każdym przypadku zmiana Regulaminu nie ma wpływu na prawa Użytkowników lub obowiązku Usługodawcy, powstałe przed datą związania Użytkowników zmienionym Regulaminem. Użytkownik zostanie powiadomiony o zmianie Regulaminu poprzez umieszczenie informacji o jego zmianie w Serwisie i Aplikacji.

§11
Postanowienia końcowe

W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie znajdują zastosowanie przepisy prawa powszechnie obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej, w tym Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).
Użytkownik będący konsumentem może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
Użytkownik może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Użytkownikiem, a Usługodawcą zwracając się do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
W przypadku braku możliwości uzyskania porozumienia spory rozpatrywane są przez właściwy sąd powszechny określony według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. 2020 poz. 1575).